Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van de website www.weekmarkthouten.nl, alsmede op de aan u ter beschikbaar gestelde informatie via nieuwsbrieven. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website, of door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Weekmarkt Houten
Houten
Email: info@weekmarkthouten.nl
Website: www.weekmarkthouten.nl

hierna te noemen: “De Markt”.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gecommuniceerde informatie op de website van De Markt en in de nieuwsbrief.

Vanwege constante technische en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleert u daarom telkens wanneer u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De meest recente update dateert van september 2014.

Artikel 3: Persoonsgegevens
Indien u via de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacy statement van toepassing. Wij raden u aan om deze privacy statement goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Artikel 4: Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, aanbiedingen, software en andere materialen op de website eigendom van De Markt of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Merknamen, logo’s en slogans zijn eigendom van De Markt of van de desbetreffende ondernemer. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien hiervoor vooraf toestemming is verleend door De Markt zal, tenzij anders overeengekomen, de volgende copyright aantekening moeten worden opgenomen op elke kopie van de inhoud van de website of een deel daarvan: Copyright © De Markt. Alle rechten voorbehouden.

Artikel 5: Inhoud website en nieuwsbrief
De inhoud van de website en van de nieuwsbrieven wordt met zorg samengesteld. Veel informatie die op de website en in de nieuwsbrieven staat is afkomstig van derden, in dit geval ondernemers op De Markt. De Markt garandeert niet dat de inhoud van de website en nieuwsbrieven juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit De Markt, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website of uit het gebruik van de nieuwsbrief. Meer in het bijzonder zal De Markt in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

– handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website of in de nieuwsbrief geplaatste informatie

– de onmogelijkheid de website of de nieuwsbrief te gebruiken; en

– het feit dat bepaalde informatie op de website of in de nieuwsbrief onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Artikel 6: Websites van derden
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat De Markt verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Artikel 7: Geschillen
Op overeenkomsten tussen De Markt en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.